Organisatie

Stichting Hein Wellens Fonds

Hein Wellens FondsNaam instelling
Stichting Hein Wellens Fonds

RSIN/fiscaal nummer ANBI
810137367

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85
6229 GS Maastricht
Telefoonnummer 043-4077363
E-mail: info@heinwellensfonds.nl 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

Doel van de stichting is de cardiologie binnen het Maastricht UMC+ verder te ontwikkelen. Dit doel wordt nagestreefd door het uitzenden van jonge cardiologen naar het (verre) buitenland om ervaring op te doen. Het gaat dus om persoonsgebonden projecten.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid is erop gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. Uit de opbrengsten van het vermogen en acties op gebied van het verwerven van legaten en giften worden projecten gefinancierd. Een belangrijke actie is het aanschrijven van relaties en/of het benaderen van netwerken.

Bestuurssamenstelling en namen

• Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
• Prof. Dr. H.J.G.M. Crijns, lid
• Drs. L.J. Urlings, lid
• Dr. P. Volders, lid

Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningsbeleid. Het betreft hier onbezoldigde functies.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

  • Naast inkomsten uit vermogen zijn een drietal donaties actief verworven.
  • Ieder lustrum worden cardiologen die geld ontvangen hebben uitgenodigd om uitgebreid een presentatie te verzorgen voor gevers en relaties.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar onderstaande jaarrekeningen.